Vi er de studerende på Københavns Universitet
 

 Vi kræver klimahandling på Københavns Universitet

Casus Clima, Den Grønne Studenterbevægelse, Green Forum, IMCC Earth, Rhea - Humanistisk Klimaforening, SIMA og Studenterrådet ved Københavns Universitet


Verden står over for en klimakrise, som kræver omgående handling fra alle. Det er på tide, at vi som studerende stiller krav til vores undervisning, uddannelse og universitet. En række studenterorganisationer er gået sammen og stiller fem krav til, hvordan Københavns Universitet bliver et grønt foregangsuniversitet, der indtænker klima og bæredygtighed på alle niveauer. Læs mere nedenunder om de fem krav og klimaopråb d. 20/9, hvor vi samles på Vor Frue Plads og overrækker underskrifterne til rektor! Kravene lyder:

1. Undervisning i klima og bæredygtighed for alle studerende

2. CO2-neutral campus i 2025

3. Forskning for fremtiden med Sustainable Development Goals som rettesnor

4. Indførelse af rejsepolitik

5. Lukning af Center for Olie og Gas

Skriv under på de fem krav nu og vær med til at gøre en forskel!

forsøg7-kopi.png
Studerer, underviser eller arbejder du på KU? *
Vil du kontaktes angående klimaopråb d. 20. september? *
Samtykke *

Fordi verdens problemer ikke løser sig selv

Klimakrisen raser, og medierne er ofte fyldt med nyheden om en ny FN-rapport, der understreger, at der er brug for et højere ambitionsniveau fra verdens beslutningstagere, hvis målene fra Parisaftalen skal nås. Det gælder også beslutningstagerne på Københavns Universitet! Med Green Campus-strategi har Københavns Universitet taget de første skridt mod en bæredygtig omstilling af driften på universitetets campusområder. Men nu er der brug for, at klima og bæredygtighed tænkes ind på alle niveauer: forsknings-, uddannelses-, driftsmæssige, såvel som organisatoriske. Rektor og resten af ledelsen bliver nødt til at vise ansvar og handlekraft og sætte de nødvendige tiltag i gang øjeblikkeligt.

Københavns Universitets fornemste opgave er at udvikle ny viden og danne dets studerende, så vi kan være med til at udvikle samfundet. Idag er klimakrisen det største samfundsmæssige problem, vi står over for. Derfor kæmper vi nu for, at vi uddannes til at tænke grønt, og for et universitet, der lever op til sit samfundsansvar.

Som studerende på Danmarks største universitet kræver vi, at Københavns Universitet går forrest i klimaspørgsmålet. Vi vil gerne bidrage til, at Københavns Universitet får en ny grøn strategi, som gælder ALLE universitetets aktiviteter og niveauer. Derfor er Casus Klima fra Jura, Green Forum fra Fødevarer og Ernæring, IMCC Earth fra Medicin, REA fra Søndre Campus, SIMA fra CSS, Den Grønne Studenterbevægelse og Studenterrådet gået sammen om at formulere fem krav til Rektor:  

1.    Undervisning i klima og bæredygtighed for alle studerende

Klimakrisen kræver tværfaglige løsninger – derfor har alle studerende ret og pligt til at blive uddannet i klima og bæredygtighed, således at vi er i stand til at forholde vores faglighed til klimaspørgsmålet.

2.     CO2-neutral campus i 2025

KU skal være CO2-neutral i 2025. Dette kræver ændringer på alle niveauer, herunder bygninger, indkøb, mad og transport.

3.    Forskning for fremtiden med Sustainable Development Goals som rettesnor

Alt forskning i udvinding af og investering i fossile brændstoffer skal stoppes, og der skal øremærkes penge til forskning, der kan realisere de globale mål for social og miljømæssig bæredygtighed. 

4.    Indførelse af rejsepolitik

Indførelse af en rejsepolitik der kraftigt reducerer anvendelsen af CO2 belastende transportmidler - herunder minimering af flyvning, stop af indenrigsflyvninger og investeringer i virtuelle konferencefaciliteter.

5.    Lukning af Center for Olie og Gas

Udfasning af Center for Olie og Gas, under hensyntagen til de studerende og ansatte. For fremtiden skal man forske i mere bæredygtige løsninger.

KLIMAOPRÅB 20. SEPTEMBER

Fredag d. 20. september er der #Fridaysforfuture. I den anledning mødes vi til klimaopråb på Vor Frue Plads kl. 11.00, hvor vi overrækker underskrifterne til Rektor Henrik C. Wegener og viser, at vi studerende kræver, at vores uddannelser ruster os til at forandre verden!

13a07c.png
 
My Post-2.png
 
 
SR-logo-2019-aflangt-grønt.jpg
 
Skjermbilde 2019-08-06 kl. 14.15.42.png

We demand climate action at the University of Copenhagen

Casus Clima, Green Forum, The Green Student Movement, IMCC Earth, Rhea, SIMA og the Student Council of the University of Copenhagen


The world is facing a climate crisis that calls for immediate action from everyone. It is time that we students demand that our classes, education and university give us the skills to act in the climate crisis. A number of student-led organisations have joined together to make five demands as to how the University of Copenhagen can become a green pioneering university that incorporates climate and sustainability at every level. Read more about the five demands below and join us to the climate call on the 20th of September where we will gather at Vor Frue Plads in central Copenhagen and hand over the signatures to our rector! The demands are as follows:

1. Education in climate and sustainability for all students

2. A CO2-neutral campus by 2025

3. Research for the future with the Sustainable Development Goals as a guiding principle

4. Introduction of a travel policy

5. The closure of the Centre for Oil and Gas

Sign the five demands and join us in making a difference!

forsøg7-kopi.png
Your name
Studerer, underviser eller arbejder du på KU? *
Do you study, teach or work at UCPH?
If you study at UCPH, what course are you enrolled in
Samtykke *
Consent

Because the problems of the world won’t solve themselves

The climate crisis is raging, and the media is often filled with news of another new UN report emphasizing the need for a higher level of ambition from our global decision makers in order to reach the goals of the Paris agreement. This applies to the decision makers at the University of Copenhagen as well! With the Green Campus strategy, the University of Copenhagen has taken the first few steps towards a sustainable transition when it comes to the operation of the university’s campus areas. But now, there is a need for incorporating climate and sustainability at all levels of Copenhagen University: research, education and operations. The rector and the rest of the management have to show responsibility and decisiveness and put forward the necessary initiatives immediately. 

The University of Copenhagen’s finest task is to develop new knowledge and educate its students so that we can contribute to developing the society. The climate crisis is the biggest challenge our society is facing today. That is why we now fight for being educated in thinking green and for a university which lives up to its social responsibility.

As students at the largest university of Denmark, we demand that the University of Copenhagen be a frontrunner when it comes to climate change. We would like to contribute to creating a new green strategy at the University of Copenhagen that applies to EVERY activity and EVERY level of the university. That is why Casus Clima from the Faculty of Law, Green Forum from Food Science and Technology, IMCC Earth from Medicine, RHEA from the Faculty of Humanities, SIMA from the Faculty of Social Sciences, The Green Student Movement and the Student Council have joined together to make five demands for the Rector:

1.    Education in climate and sustainability for all students

The climate crisis demands interdisciplinary solutions – that is why every student has a right and an obligation to be educated in climate and sustainability, so that we are able to relate our professional competencies to the question of climate.

2.     CO2-neutral campus by 2025

The University of Copenhagen should be CO2-neutral by 2025. This goal requires changes on all levels including buildings, purchases, food and transportation.

3.    Research for the future with the Sustainable Development Goals as a guiding principle

Any research in the extraction of and investment in fossil fuels should be stopped and money needs to be earmarked for research which can contribute to the realisation of the global goals of social and environmental sustainability.

4.   Introduction of a travel policy

 An introduction of a travel policy which significantly reduces the use of CO2-heavy means of transportation – including the minimisation of airborne traffic, the stop of domestic flights and investment in virtual conference facilities. 

5.    The closure of the Centre for Oil and Gas

A phaseout of the Centre for Oil and Gas bearing in mind the students and the employees. We need to conduct research in more sustainable solutions in the future.

CLIMATE CALL ON THE 20THOF SEPTEMBER

#Fridaysforfuture will be held on Friday the 20th of September. On this occasion we will meet host a climate call at Vor Frue Plads in central Copenhagen at 11:00, where we will present the signatures to rector Henrik C. Wegener and show that we as students demand that our education enables us to change the world!

13a07c.png
 
My Post-2.png
 
 
SR-logo-2019-aflangt-grønt.jpg
 
Skjermbilde 2019-08-06 kl. 14.15.42.png